FNV

Het Nederlandse pensioen in gevaar!

Het is juli 2017. De kabinetsformatie is in volle gang. Er dreigen onaanvaardbare beslissingen genomen te worden over het Nederlandse pensioensysteem. In de SER wordt al lange tijd gesteggeld. De vakbeweging dreigt te bezwijken onder de druk om een goed stelsel in te ruilen voor een slecht.

Deliberante senatu, perit Saguntum

In 218 v.Chr. werd de belegerde, Spaanse stad Saguntum — een bondgenoot van Rome, nabij het huidige Valencia — veroverd door Hannibal omdat de senaat in Rome praatte en bleef praten zonder te besluiten wat te doen.
Ditzelfde gaat ons gebeuren met ons goede Nederlandse pensioensysteem dat dreigt te vallen door het neo-liberalisme. De FNV treedt niet op. De jongeren in de FNV zien niet dat hun eigen toekomst gevaar loopt. Zij laten zich zelfs verleiden de aanvallers te helpen door geloof te hechten aan de Sirenes die hun wijsmaken dat de ouderen hun pensioengeld verbrassen. De ouderen verwachten dat de vakbeweging, met name de FNV, wel ooit hun achterstelling zal repareren. Ondertussen gaan werkgevers en overheid hun gang.

Senioren treden op

Het is augustus 2017. De ouderen in regio Zuid-West van de FNV komen bijeen, zeer tegen de zin van de leiding van de FNV die elke hulp aan het opstandige kader verbiedt! Al gaat alles op eigen kosten van de kaderleden, toch resulteert dit initiatief in een plan van aanpak op korte en middellange termijn, een powerpoint-presentatie over wat er gebeurt en gebeuren moet, en een open brief aan de voorzitter van de FNV.

Lees de betreffende brief door hier te klikken.
Er staat wel een telfoutje in waar ik verantwoordelijk voor ben geweest: wij spreken niet namen 27.000 maar namens 48.000 leden!

augustus 2017

Het eerste vervolg

Inmiddels is het 1 september. Het is goed als iedereen weet welke de grondslagen zijn die geleid hebben tot de open brief. Lees dit document door hier te klikken.
Er zijn ook reacties in de pers, bijvoorbeeld van politieke partij 50+ , van pensioenmagazine/website PensioenPro en van dagblad de Telegraaf

1 september 2017

Verder vervolg, 4 september

Er is inmiddels antwoord van het hoofdbestuur van onze bond. Hei is niet erg geruststellend. Neem bijvoorbeeld de zinsnede dat de overgang naar een nieuw pensioencontract er niet toe leidt dat bepaalde leeftijdsgroepen of inkomensgroepen een slechter pensioenvooruitzicht krijgen.
Dat doet vermoeden dat wij erop worden voorbereid dat de indexatie van pensioenen nagenoeg is opgegeven!

Gisteren ben ik uitgebreid geïnterviewd door de Telegraaf. Dat heeft geleid tot een stukje op de website van de krant en tot een artikeltje in de krant van maandag 4 september.
En hoewel wij blij zijn met de aandacht ie de krant ons geeft, publiceert de redactie in dezelfde krant als hoofdartikel dat wij niets zouden willen veranderen. Dat is pertinent onjuist. Wij willen, heel duidelijk:

en eventueel andere, mineure aanpassingen als dat nog nodig blijkt.
Kortom, niet wij maar de pleitbezorgers voor persoonlijke potjes en degressieve opbouw etc. zijn de rabiate conservatieven zonder open blik voor alternatieve oplossingen. De redactie van de Telegraaf heeft niet alles tot in detail begrepen!
Wat wij NIET willen: een geheel ander stelsel. Wij betogen dat binnen het huidige systeem de gesignaleerde problemen oplosbaar zijn.

En naar aanleiding van de recente publicaties hebben wij talloze telefoontjes met adhaesie ontvangen!

18 september

Er is op 15 september een vergadering gehouden door de Sectorraad Senioren van de FNV, speciaal over pensioenen. Onder andere werd een inleiding gehouden over een andere wijze van kijken naar de gezondheid van pensioenfondsen, gebaseerd op risicoanalyse bij langere beleggingshorizonten. Jammer genoeg werd dit verhaal niet ondersteund door actuariële berekeningen. Daardoor is het voorlopig slechts natte-vingerwerk.
Helaas kwam het niet tot een inhoudelijk debat over de open brief en werd er evenmin over gestemd.

Er zijn nog steunbetuigingen binnengekomen voor onze open brief. Bijvoorbeeld van de KBO-Brabant met 130.000 leden, en van de stichting pensioenbehoud.
In het AD van vandaag beweert een Amsterdamse hoogleraar, zoals gebruikelijk zonder onderbouwing, dat het pensioenstelsel hervormd moet worden. Het spook van de frames met betrekking tot lage rente en houdbaarheid waart nog immer rond...

22 september

Op bovenvermelde brief van het hoofdbestuur (4 september) is een antwoord gestuurd door de actievoerders. Lees die hier. Constateer dat afschaffing van de indexatie onaanvaardbaar is.

Wordt vervolgd